”Att jobba på Tullverket är som ett smörgåsbord för en jurist”

Som verksjurist på Tullverkets rättsavdelning får man arbeta med intressanta och viktiga uppdrag genom varierande arbetsuppgifter. Det kan handla om att delta i projekt, hålla utbildningar, hjälpa till att ta fram föreskrifter och styrdokument samt bidra i utvecklingen av moderniserad lagstiftning. Verksjuristerna vid Tullverkets juridiska enhet stöttar hela Tullverket, till exempel hjälper de till med frågor inom registerlagstiftning, offentlighet, sekretess och sakfrågor inom brottsbekämpning och effektiv handel. Vi har pratat med Daniel Gottberg för att få veta mer om hur det är att arbeta som verksjurist på Tullverket.


Foto: Mathias Samuelsson

Vad innebär det att vara verksjurist på Tullverket?
– Som verksjurist hanterar jag rättsliga frågor som är av principiell betydelse för hela myndigheten. Det kan exempelvis handla om att hantera remisser från Regeringskansliet, så som förslag till ny eller förändrad lagstiftning. Jag kan även vara till hjälp för Tullverkets sakkunniga när de ska ta fram föreskrifter eller andra styrande dokument eller behöver en rättslig analys av en viss fråga.Tullverket har en omfattande projektverksamhet där vi som jurister deltar i olika projekt när det krävs. Själv deltar jag i ett projekt om kameraselektering vid gränskontrollerna där vi nu testar ett kamerasystem som automatiskt läser av registreringsskyltar på fordon och jämför dessa med uppgifter om misstänkta fordon kopplat till grov brottslighet.

Vad blev du mest överraskad av när du började på Tullverket?
– Jag blev mest överraskad över att den juridik som Tullverket har att förhålla sig till var mycket mer komplex och mångsidig än jag trodde – ett smörgåsbord för en jurist! Jag blev också överraskad av att många har arbetat här länge. Att medarbetare stannar länge är ett tecken på att man trivs och att Tullverket är en bra arbetsplats!

Vad har du för tidigare erfarenheter och utbildning?
– Jag har en juristexamen från Uppsala universitet och en kandidatexamen i kriminologi från Stockholms universitet. Efter min examen arbetade jag dels som jurist men även som upphandlare vid Polismyndigheten och dessförinnan vid Rikspolisstyrelsen.

Vad fick dig att söka den här tjänsten?
– Tullverkets intressanta och viktiga uppdrag. Tullverkets uppdrag är att främja en effektiv handel som ska förenkla handeln med legala varor, samtidigt som vi också är en brottsbekämpande myndighet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– En vanlig arbetsdag kan bestå av en del möten och däremellan mycket inläsning av till exempel förslag till ny lagstiftning som Regeringskansliet vill ha synpunkter på från Tullverket. Jag upplever  även att mitt arbete innebär mycket samarbete och kunskapsutbyte, både inom Tullverket och externt med exempelvis andra myndigheter.

Vad är det roligaste eller mest intressanta med ditt arbete?
– Jag arbetar på den del av den juridiska enheten som hanterar rättsliga frågor kopplade till brottsbekämpning, vilket jag personligen finner mycket viktigt och intressant. Frågorna som jag hanterar är varierade och det händer en hel del på området. Ett exempel är arbetet med förslaget om att införa hemlig dataavläsning samt förslag om moderniserade regler om beslag och husrannsakan.

”Jag känner mig som motorn som får maskineriet att snurra”

Tullverkets underrättelseverksamhet ansvarar för att ta fram underlag som ska hjälpa till att förhindra smugglingsbrott och säkerställa att företag som importerar och exporterar betalar in rätt avgifter. Att arbeta som underrättelsehandläggare innebär en process av att inhämta information, bearbeta, analysera och redovisa vad man har kommit fram till. Den här tjänsten erbjuder arbetsuppgifter med allsidighet inom ett stort ansvarsområde. Vi har pratat med Victor för att veta mer om hur hans arbete som underrättelsehandläggare är.

Fotograf: Glenn Carstens-Peters

Vad innebär det att vara underrättelsehandläggare på Tullverket?
– Beroende på vilken inriktning och ansvarsområde man har som underrättelsehandläggare, kan dagarna se lite olika ut. Men alla ansvarar för att producera operativa ärenden, det kan till exempel handla om att säkerställa att korrekt uppbörd betalas in till Tullverket eller att ge Tullverket möjlighet till djupare kartläggning av grupperingar och nätverk som bedriver smugglingsverksamhet.

Vad blev du mest överraskad över när du började på Tullverket?
– Det som jag blev mest överraskad över när jag började här var hur stort inflytande EU har över tullarnas storlek, tullagstiftningen och vad den faktiska effekten blir när EU till exempel höjer tullarna för en specifik vara.

Vad fick dig att söka den här tjänsten?
– Jag sökte till Tullverket för att jag var intresserad av att få jobba i en myndighet med ett brett uppdrag med möjlighet till att få inblick i både näringsliv och brottsbekämpning, och samtidigt arbeta i en internationell miljö. Att börja på Tullverket kändes därför som det självklara valet. Jag sökte tjänsten som underrättelsehandläggare för att jag ville ha ett socialt och serviceinriktat arbete i kombination med att få arbeta med stora datamängder, vilket är precis vad den här tjänsten innebär.

Vad har du för tidigare erfarenheter och utbildning?
– Innan jag började som underrättelsehandläggare arbetade jag som tullrevisor, men jag har även en masterexamen i statsvetenskap med inriktning politisk ekonomi och en kandidatexamen i nationalekonomi. Dessutom har jag studerat utomlands i olika omgångar. Utöver formell utbildning har jag ett intresse att arbeta med stora datamängder i databasmiljö.

Vad är det roligaste eller mest intressanta med ditt arbete?
– Det bästa är att jobbet är oerhört allsidigt och att arbetet kräver att jag som medarbetare på egen hand skapar framgång i mina ärenden.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– En vanlig dag ser olika ut beroende på i vilken fas mitt ärende befinner sig i. Till en början tar jag ofta själv kontakt och skapar möten för att inhämta den information jag behöver för att kunna driva ärendet framåt. Därefter är det en intensiv bearbetnings- och analysfas, och tillslut ska jag både skriftligen och muntligen redovisa vad jag har kommit fram till för chefer och operativ personal. Mest tid lägger jag på att bearbeta den information som jag har inhämtat. Bearbetningen kan se lite olika ut men syftet är att sätta informationen i ett sammanhang så att den blir lättare att tolka och förstå.

Hur länge har du jobbat på Tullverket och vad får dig att vilja stanna kvar?
– Jag har arbetat på Tullverket i sju år. Anledningen till varför jag har stannat kvar på beror till största delen på att jag som underrättelsehandläggare inte känner mig som en liten kugge i stort maskineri utan som motorn som får maskineriet att snurra. Jag känner att jag gör nytta och att mina chefer uppskattar mitt arbete. Jag upplever det finns en familjär stämning där medarbetarna ges stort utrymme och egna initiativ uppmuntras av högre chefer.

En tullattachés vardag i Peking

Stefan Thorsell är sedan oktober 2015 utsänd av Tullverket för att arbeta som tullattaché och nordisk tull- och polissambandsman vid Svenska ambassaden i Peking.

Svenska ambassaden i Peking är Sveriges största ambassad med cirka 80 anställda. Den är indelad i nio sektioner, och organisatoriskt tillhör Stefan tullsektionen. Stefan har två roller, han är tullattaché i handelsfrågor samt nordisk tull- och polissambandsman.

Stefan med sin assistent Audrey Zheng utanför arbetsplatsen på svenska ambassaden i Peking.

Vad gör en tullattaché i Peking?
– Som tullattaché i handelsfrågor är samverkansområden med kinesiska tullmyndigheten viktigt, säger Stefan. Svenska Tullverket och den kinesiska tullförvaltningen (GACC) har sedan 2012 en strategisk handlingsplan som är en viktig plattform för att stärka samverkan mellan de två tullmyndigheterna. Exempel på aktiviteter som genomförts utifrån den senaste handlingsplanen är fyra workshoppar med olika teman, bland annat immaterialrätt och nya tullkodexen.

Brottsbekämpning – gemensam sak för de nordiska länderna
Att vara PTN-sambandsman, det vill säga nordisk tull- och polissambandsman, är också en del av Stefans arbete i Peking.
– De nordiska länderna har ett gemensamt samarbete där vi delar ärenden som rör brottsbekämpning, säger Stefan. Vårt nordiska kontor (NLO, Nordic Liason Office) består av polis från Danmark och Finland och jag från svenska Tullverket. Kontoret ansvarar för samtliga nordiska länder och täcker geografiskt Kina, Hongkong och Macao.

De flesta ärenden just nu handlar främst om internetbedrägerier. Det nordiska kontoret har vid ett flertal tillfällen lyckats frysa bankkonton som varit utsatta för misstänkta bedrägerier. En del smugglingsärenden är också under utredning. En ny trend med så kallade NPS-droger (new psycothic substances) har drabbat Sverige med flera dödsfall på grund av överdoseringar som följd. Merparten av NPS-drogerna har sitt ursprung i Kina.

Nätverkande en del av vardagen
Som utsänd tullattaché och sambandsman är nätverkande och att delta på olika evenemang en del av vardagen. Ambassaden har ett nära samarbete med den svenska handelskammaren i Peking och Business Sweden, som deltar vid ambassadens sektionschefsmöten.

En annan viktig plattform är Customs Attaché Club, CAC. Denna klubb initierades 2008 av kinesiska tullmyndigheten och har idag cirka 50 medlemmar från 25 länder. CAC leds av ett ordförandeland som roteras varje kvartal. I början av året ledde Stefan tillsammans med attachékollegor från Tyskland, Danmark och Finland ett seminarium med temat Kinas frihandelsområde och områden för tullkontroll. Med totalt 85 deltagare var detta seminarium det största sedan klubben startades.

Ett annat nätverk som är viktigt i Stefans arbete är FLECC (Foreign Law Enforcement Community in China). I FLECC ingår Stefan i styrelsen som kassör. Klubben består av medlemmar från tull, polis och immigrationsmyndigheter. Det är i första hand ämnen som rör smuggling och generella kontrollfrågor som diskuteras på nätverkets månatliga möten. I år leder Stefan en arbetsgrupp som arbetar med NPS-droger (nya psykoaktiva substanser) i syfte att göra kinesiska myndigheter mer uppmärksamma på ett alarmerande globalt problem.

Lång samverkan mellan tullmyndigheterna
– I år firar svenska Tullverket och den kinesiska tullmyndigheten 20 år av samverkan, säger Stefan. Det var 1997 som de första kontakterna mellan myndigheterna togs och en samverkan initierades. Detta uppmärksammades i samband med att en ny strategisk handlingsplan 2018-2020 skrevs under i Dalian i juni i år av gd Therese Mattsson samt kinesiska tullmyndighetens minister i närvaro av statsminister Stefan Löfven och Kinas premiärminister Li Keqiang.

Agneta är teknisk attaché i Bryssel

Agneta Gustafsson är utsänd av Tullverket att arbeta som teknisk attaché vid Världstullorganisationen (WCO) i Bryssel. Agneta bor i en förort till Bryssel och arbetar till vardags på kapacitetsuppbyggnadsdirektoratet på WCO:s sekretariat i norra delen av Bryssel, inte långt från EU-kvarteren. På sekretariatet arbetar drygt 170 personer. Många är lokalt anställda medan andra är tekniska attachéer som är utsända av sina hemmamyndigheter för två till fyra års tid. Vanligtvis arbetar Agneta på Tullverket i Göteborg, men hon är sedan januari 2015 utsänd av Tullverket att arbeta som teknisk attaché i Bryssel. Uppdraget sträcker sig till 2018.

Möte på WCO-sekretariatet.

Stöttar andra länders tulladministrationer
När Agneta är på kontoret sköter hon den planering, de förberedelser och det efterarbete som hör ihop med hennes tjänsteresor, eller missioner som de kallas. Agneta gör ungefär sex-sju missioner per år. Syftet med missionerna är i princip alltid att stötta en tulladministrations arbete med att modernisera sina processer och tullprocedurer så att de stämmer överens med gällande konventioner och avtal. Under missionerna deltar Agneta i seminarier, håller workshops och leder diskussioner. Hon tillför kunskap och delar med sig av erfarenheter och goda exempel från olika medlemsstater inom bland annat sitt specialområde som är riskhantering på organisatorisk nivå.

Huvudentrén till Världstullorganisationens sekretariat i Bryssel.

En del av tullfamiljen
Några andra av Agnetas uppgifter är arbete med direktoratets nyheter och webbsidor och att vara ett stöd till cheferna Ernani Checcucci och Brenda Mundia. Det kan handla om att ta fram information och uppgifter för uppföljning och rapportering till medlemmarna och till generalsekreterarens kontor. De medlemsländer som behöver stöd med att införa WTOs handelsförenklingsavtal och andra reformer vill direktoratet nu påverka så att de startar mer långsiktiga, projektliknande engagemang med WCO. I samband  med detta jobbar man också med att, i enlighet med många medlemmars krav, ta fram en förbättrad, mer resultatbaserad uppföljning och rapportering.
– Det har varit en fantastisk upplevelse att få komma ut och möta kollegor från hela världen här på WCO och på missionerna, säger Agneta. Dessutom har det varit en ögonöppnare för mig att inse att alla WCO:s standarder, riktlinjer och handböcker faktiskt ligger bakom det mesta vi gör på jobbet varje dag hemma i Sverige och i EU, och det mesta som kollegor i andra länder också gör på jobbet. Det är ett faktum att kollegor inom tullområdet från hela världen har lätt att förstå varandra – och att det finns en ”tullfamilj” är inte bara en klyscha.

Drar nytta av olika erfarenheter
Agneta har en bred bakgrund som hon drar nytta av i sitt arbete på WCO.
Hon har erfarenheter inom riskanalys som hon bland annat använder när hon utvecklar ett diagnostiskt verktyg för att analysera medlemmarnas riskhanteringsorganisation och riskhanteringsförmåga. Hon använder även mer tulltekniska kunskaper i samband med att medlemsstaterna i allt högre grad efterfrågar stöd i sitt arbete med att införa WCO:s bestämmelser. Och inte minst har Agneta till sin stora glädje också kunnat använda sina erfarenheter från TullSvar (Tullverkets informationstjänst) när det nu ska inrättas nya informationskontor.

Längst till höger WCO:s flagga utanför sekretariatet.

Fakta om WCO
Världens tulladministrationer har en internationell organisation som kom till efter andra världskriget. I början var det bara ett antal länder i Europa som var med men nu har Världstullorganisationen 182 medlemmar som tillsammans representerar 98 % av den internationella handeln. WCO har till syfte att harmonisera och förenkla tullprocedurerna och samtidigt höja säkerheten i transportkedjorna. Medlemsländerna ska på så vis kunna uppmuntra legal internationell handel och därmed förbättra  sin ekonomiska tillväxt.

”Det är en spännande arbetsplats där jag som medarbetare ges tillfälle att växa och utvecklas”

Tullverkets kärnverksamhet är indelad i två avdelningar, Effektiv handel och Brottsbekämpning. Utbildning och information är en del inom Effektiv Handel som bland annat arbetar med att utveckla och genomföra utbildningar och informationer till näringslivet. Det gör vi digitalt, i våra utbildningslokaler, hos samarbetspartners eller hos företag.

Jens Åman (på bilden tillsammans med kollegan Lena) jobbar som utbildare/tullinformatör och svarar här på tre frågor om hur han ser på sitt jobb.

Varför sökte du till Tullverket?
– När jag sökte till Tullverket jobbade jag redan inom en myndighet och ville fortsätta på den banan. Sedan tidigare hade jag hört att Tullverket hade ett gott rykte och nöjd personal. Tullverket kändes som en myndighet med många möjligheter att växa och prova olika arbetsuppgifter. De efterfrågade min kompetens och erfarenhet men var samtidigt villiga att satsa på att internutbilda mig inom själva tullområdet. Det kändes som en riktigt seriös arbetsgivare.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Arbetet som utbildare på Tullverket kan vara mycket varierande. En dag kan jag vara ute och föreläsa om import och export för nyföretagare och nästa dag sitta framför datorn och rätta prov från deltagare i våra distanskurser. Som utbildare behöver jag vara uppdaterad kring de lagar och förordningar som styr tullhanteringen så en del tid går till inläsning, kursförberedelser och produktion av nya utbildningsprodukter. Jag jobbar en hel del med digitala verktyg och samarbetar ofta med mina kollegor på distans. Som utbildare kan jag också delta och bidra med pedagogisk kompetens i olika interna projekt.

Hur är det att arbeta på Tullverket?
– Det är en spännande arbetsplats där jag som medarbetare ges tillfälle att växa och utvecklas. Stundtals kan arbetet vara stressigt men man lär sig att prioritera bland arbetsuppgifterna. Kontakten med våra kunder är oftast mycket positiv och det är roligt att kunna bidra till att både små och stora företag kan utvecklas och internationalisera sin verksamhet. Inte att förglömma så är kollegorna verkligen toppen!

Vill du bli Jens och Lenas kollega i Göteborg? Sök jobbet som utbildare/tullinformatör senast 14 maj!

”Som utredare har jag en hel del frihet under ansvar, det är något jag verkligen trivs med”

Som brottsutredare arbetar du enskilt på uppdrag av förundersökningsledare/åklagare eller tillsammans i ett projekt med ledning av en projektledare på tullkriminalen. Du har flera ärenden på gång samtidigt som du själv ansvarar för från början till slut. Här svarar Olov Hellqvist som är utredare på tullkriminalen i Stockholm på tre frågor om hur han tycker att det är att jobba på Tullverket.

Varför sökte du till Tullverket?
– Jag sökte till Tullverket 2001 för att det verkade vara ett spännande och omväxlande arbete. Jag hade även en släkting som arbetade på myndigheten sedan innan som varmt rekommenderade Tullverket som arbetsplats. Jag har inte ångrat mitt beslut sedan dess. Jag trivs oerhört bra med mitt arbete.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Mina arbetsdagar börjar med att jag kommer till arbetet under tidig morgon, fikar en stund med andra morgonpigga kollegor. Därefter brukar jag oftast gå på en utsättning där arbetsuppgifter fördelas ut. Jag arbetar som brottsutredare i grova brott och som brottsutredare i de projekt som vår tullkriminal driver. I projektverksamheten ingår projektledare, analytiker, spanare och brottsutredare. Jag ansvarar för att på uppdrag av åklagare utreda de personer som häktats i våra ärenden. Detta sker genom att inhämta och granska bevismaterial som finns i ärendet. Jag håller också förhör med misstänkta på olika häkten regelbundet. I snitt skulle jag gissa att jag håller ett sådant förhör i veckan. Att jobba som utredare innebär en hel del frihet under ansvar och det är något jag verkligen trivs med.

Hur är det att arbeta på Tullverket?
– Att arbeta på Tullverket är för mig trygghet och stolthet. Arbetet vi gör har ett stort allmänintresse och våra arbetsuppgifter gör verkligen skillnad. Vi har en bra personalsammanhållning och jag skrattar ofta under mina arbetsdagar vilket för mig är oerhört viktigt. Har man roligt gör man ett bra jobb.

Vill du jobba som utredare i Malmö eller Helsinborg. Sök senast 17 mars!

”Arbetsuppgifterna är varierade och lagom kluriga”

På Tullverket kan du arbeta i många olika roller inom vår kärnverksamhet som består av avdelningarna Brottsbekämpning och Effektiv handel. Inom Effektiv handel kan du till exempel jobba som tullrevisor, handläggare, specialist och utredare.  Här svarar Christian Larsson som är tullrevisor i Stockholm på tre frågor om hur han tycker att det är att jobba på Tullverket.

Christian Larsson jobbar som tullrevisor i Stockholm.

Varför sökte du till Tullverket?
– Jag hade hört att tullproceduren var komplicerad och svår att förstå. Det tilltalade mig då jag gillar att lösa problem, samtidigt sökte jag ett jobb med mycket företagskontakt. Att jag valde Tullverket beror också på att jag, som i grunden är redovisningsekonom, såg en möjlighet att få vässa mig inom handel över gränserna.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– De flesta dagar är lika på så vis att jag sitter vid skrivbordet största delen av tiden och ofta är jag med på något möte också. Uppgifterna jag utför kan skifta desto mer. Största delen av tiden lägger jag på att utreda så företag som importerar följer Sveriges och Europeiska unionens lagar och regler. Sen är det ganska blandade arbetsuppgifter, det kan vara så att jag hjälper en utländsk tullmyndighet att besvara frågor om ett företag i Sverige eller kontrolläser en kollegas revisionsrapport. Det  går också några timmar här och där till att vara med i lite olika grupper och projekt som handlar om allt från att ge rådgivning kring vilka handlingar Tullverket inte kan lämna ut på grund av sekretess till att utveckla våra arbetsmetoder.

Hur är det att arbeta på Tullverket?
– Arbetsuppgifterna är varierade, lagom kluriga och det finns gott om både snälla och hjälpsamma kollegor. Jag har för det mesta goda möjligeter att lägga upp mitt arbete på det sätt jag själv vill, vilket är skönt. Att jobba på Tullverket är även mycket lärorikt eftersom det av naturliga skäl finns mycket kompetens samlad i en myndighet med så brett verksamhetsområde. Sen finns det en stor respekt från arbetsgivarens sida för att man är ledig när man inte är på jobbet, så det går alldeles utmärkt att ha ett liv utanför jobbet också. Jag själv trivs väldigt bra!

Just nu söker vi tullrevisorer till Stockholm och Göteborg. Ansök senast 19 mars.

Lyckad mässa

Tänk vad mycket positiva och intresserade människor vi har träffat dessa två dagar! Mässan känns väldigt lyckad och jag lyfter på hatten för alla som ställt upp med tid och engagemang. Tack även till alla er som tagit er tid att läsa bloggen. Tack för mig för denna gång. //Sara Ohlin

Eget ansvar

Det bästa med arbetet på Operatörsuppföljning är det egna ansvaret. Variationen i ärenden är stora och företagen som granskas varierar, inget ärende är det andra likt och utredningarna och revisionerna skiftar i längd och omfattning. Esbjörn Forss tycker att han lärt sig mycket på kort tid och ser fram emot framtiden på Tullverket.

20120908-150423.jpg

Intern rörlighet

Anna Berg är jurist på Tillstånd, hon började 2008 med Effektiv handels utbildning och blev sedan placerad på Efterkontroll och arbetade med revisioner och diverse uppdrag, bl.a. som juridiskt stöd till projektet för omprövningar. 2010 sökte Anna en tjänst som jurist som hon fick! Idag arbetar hon främst som stöd åt den operativa verksamheten och med överklaganden.

20120908-125343.jpg